Organizacja pracy szkoły

Drodzy Rodzice!

Działając na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego  (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) oraz ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583, 1116, 1700 i 1730) informuję, że w roku szkolnym 2022/2023 dodatkowymi dniami wolnymi od obowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych będą dni:

 

  1.   14.10.2022 Dzień Edukacji Narodowej
  2.   31.10.2022
  3.   02.05.2023
  4.   04-05.05.2023
  5.    23-25.05.2023 – dni egzaminu ósmoklasisty
  6.    09.06.2023

Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem powyższe dodatkowe dni wolne od obowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych zostały uzgodnione z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim.

Plan zajęć opiekuńczo-wychowawczych zorganizowanych w powyższych dniach zostanie przedstawiony w późniejszym terminie po ustaleniu Państwa potrzeb w tym zakresie, o czym powiadomią wychowawcy.

Małgorzata Siemieńska
Jabłowo, 30.09.2022 r.


odjazdy 2022 2023 – 2 okres


Czas trwania zajęć w naszej szkole:

1.   0800 –  0845
2.   0855 – 0940
3.   0950 – 1035
4.   1045 – 1130
5.   1145 – 1230
6.   1240 – 1325
7.   1335 – 1420
8.   1430 – 1515


Godziny pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 20201 / 2022

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1030 – 1330 900 – 1300 1030 – 1330 945 – 1145 ———-