Zapraszamy do Jabłowa:-)

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECHWY w Jabłowie
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

 

Zgodnie z:

 1. ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z póź. zm.) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek;
 2. UCHWAŁĄ NR XXXIII/399/2021 Rady Gminy w Starogardzie Gdańskim z dnia 24 czerwca 2021 roku       w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Starogard Gdański;
 3. Zarządzenie Nr OZS/11/2024 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Starogard Gdański na rok szkolny 2024/2025

 

zmieniają się zasady rekrutacji do ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH.

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ (OP),
ZESPOŁU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (ZWP),
PUNKTU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (PWP)

 

 1. Rekrutacja na dany rok szkolny odbywa się na podstawie wniosku o przyjęcie dziecka do grup przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jabłowie złożonego w placówce szkoły przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastarogardgdanski/

 1. Do oddziału przedszkolnego (OP) przyjmowane są dzieci odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne na podstawie wniosku.
 2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 3. Do oddziału Punktu Wychowania Przedszkolnego w Jabłowie (PWP), Zespołu Wychowania Przedszkolnego (ZWP) w Owidzu lub w Lipinkach Szlacheckich przyjmowane są dzieci na podstawie wniosku:
  • urodzone w roku 2019 – pięciolatki – rodzic składa deklarację lub wniosek,
  • urodzone w roku 2020 – czterolatki – rodzic składa deklarację lub wniosek,
  • urodzone w roku 2021, które na dzień 1 września 2024 roku mają trzy lata – rodzic składa deklarację lub wniosek.
 4. Podstawową zasadą jest przyjmowanie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Starogard Gd. na podstawie złożonego wniosku.
 5. W przypadku większej liczby dzieci, o których mowa w ust. 2, 4 i 5 (tj. zamieszkałych na terenie gminy) niż liczba wolnych miejsc, rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi powołana przez Dyrektora Szkoły Komisja Rekrutacyjna.
 6. Na I etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria wymienione w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe – tzw. kryteria ustawowe.
 7. Kryteria ustawowe mają jednakową wartość:

 

 

Lp. Kryterium ustawowe Wartość pkt.
1 Wielodzietność rodziny kandydata 100
2 Niepełnosprawność kandydata 100
3 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 100
4 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 100
5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 100
6 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 100
7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą 100

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu oddział przedszkolny dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się II etap postępowania rekrutacyjnego.
 2. Na II etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
 3. Kryteria określa UCHWAŁA  NR XXXIII/399/2021 Rady Gminy w Starogardzie Gdańskim z dnia 24 czerwca 2021 roku:

 

Lp. Kryteria społeczne (lokalne) Wartość pkt.
1 Dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej miejscowości: Barchnowy, Jabłowo, Janowo, Lipinki Szlacheckie, Owidz 10
2 Rodzice/prawni opiekunowie wskazują Gminę Starogard gdański jako miejsce odprowadzania podatków 9
3 Rodzice/prawni opiekunowie pozostają w stosunku pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej/uczą się w trybie dziennym/prowadzą działalność gospodarczą/mają gospodarstwo rolne 8
4 Rodzeństwo dziecka uczęszczające do tutejszego oddziału przedszkolnego / szkoły 7
5 Rodzice/prawni opiekunowie posiadają Kartę Mieszkańca Gminy Starogard Gdański 5
3 Dziecko objęte  nadzorem kuratora sądowego lub wsparciem asystenta rodziny 2

 

 1. Dzieci zamieszkałe poza terenem gminy mogą być przyjmowane do oddziału przedszkolnego, jeżeli po przeprowadzeniu I i II etapu postępowania rekrutacyjnego nadal są wolne miejsca – III etap postępowania rekrutacyjnego.
 2. Na III etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe i określone przez organ prowadzący.
 3. Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami Dyrektor Szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 4. Terminy postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego oraz składania dokumentów (Załącznik do Zarządzenia Nr OZS/11/2024 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 26 stycznia 2024 r.):

 

Lp. Rodzaj czynności/wymagane dokumenty Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego pisemnej Karty potwierdzenia kontynuacji edukacji przedszkolnej w następnym roku szkolnym Od 01.03.2024

do 11.03.2024

do godziny 15:00

2 Złożenie Wniosku o przyjęcie do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – zgodnie z UCHWAŁĄ  NR XXXIII/399/2021 Rady Gminy w Starogardzie Gdańskim z dnia 24 czerwca 2021 roku Od 18.03.2024

od godziny 9:00

do 05.04.2024

do godziny 15:00

 

Od 05.06.2024

od godziny 9:00

do 13.06.2024

do godziny 15:00

 

3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Od 18.03.2024

od godziny 9:00

do 19.04.2024

do godziny 15:00

Od 05.06.2024

od godziny 9:00

do 18.06.2024

do godziny 15:00

4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 25.04.2024

o godz. 12:00

20.06.2024

o godz. 12:00

5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia Od 25.04.2024

od godziny 12:00

do 10.05.2024

do godziny 15:00

Od 20.06.2024

od godziny 12:00

do 26.06.2024

do godziny 15:00

6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 16.05.2024

o godz. 13:00

28.06.2024

o godz. 13:00

 

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECHWY W JABŁOWIE

KLASA PIERWSZA

 

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z póź. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek;
 3. UCHWAŁA NR XXXIII/301/2017 Rady Gminy w Starogardzie Gdańskim z dnia 23 marca 2017 roku   w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Starogard Gdański;
 4. Zarządzenie Nr OZS/12/2024 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Starogard Gdański na rok szkolny 2024/2025.

 

REKRUTACJA

DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 1. Obowiązek szkolny:
 • Obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci 7- letnie.
 • Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w 2024 r. kończy 6 lat, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 i posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły – tj. miejscowości Barchnowy, Jabłowo, Janowo, Lipinki Szlacheckie, Owidz na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów.
 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców, mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi powołana przez Dyrektora Szkoły Komisja Rekrutacyjna.
 3. Kryteria przyjęcia uczniów spoza obwodu – kryteria szkolne mają różną wartość:

 

Lp. Kryteria szkolne Wartość pkt.
1 W szkole obowiązek spełnia rodzeństwo dziecka 10
2 Miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły 5
3 Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole 10
4 W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (prawnych opiekunów) w zapewnieniu mu należytej opieki 3

 

 1. Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami Dyrektor Szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 2. Postępowanie uzupełniające powinno się zakończyć do dnia 07.06.2024 r.
 3. Terminy postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego oraz składania dokumentów (Załącznik do Zarządzenia Nr OZS/12/2024 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 26 stycznia 2024 r.):

 

Lp. Rodzaj czynności/wymagane dokumenty Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Zał. Nr 1S – Zgłoszenie  dziecka zamieszkałego w obwodzie do klasy I szkoły podstawowej.

Jeżeli dziecko odbywa roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne poza naszą placówką należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające wydane przez odpowiednią placówkę.

W przypadku dziecka, które nie jest objęte wychowaniem przedszkolnym wymagana jest pozytywna opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej;

LUB

Zał. Nr 2S – Wniosek o przyjęcie dziecka  spoza obwodu do klasy I szkoły podstawowej wraz

z załącznikami potwierdzającymi spełnienie kryteriów szkolnych– jeżeli dotyczą kandydata lub jego rodziny.

Oświadczenie Nr 4o uczęszczaniu rodzeństwa do tutejszego oddziału przedszkolnego/szkoły.

Oświadczenie Nr 5 – o uczęszczaniu dziecka do oddziału przedszkolnego w danej szkole.

Oświadczenie Nr 6 o zamieszkaniu krewnych dziecka o obwodzie szkoły (babcia, dziadek) wspierający rodziców (prawnych opiekunów)  w zapewnieniu mu należytej opieki. Zaświadczenie – jeśli miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły.

Od 01.03.2024

do 20.03.2024

do godziny 15:00

Od 07.05.2024

do 16.05.2024

do godziny 15:00

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, Od 01.03.2024

do 27.03.2024

Od 07.05.2024

do 23.05.2024

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 03.04.2024

o godz. 13:00

27.05.2024

o godz. 13:00

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia Od 04.04.2024

do 12.04.2024

do godziny 15:00

Od 28.05.2024

do 05.06.2024

do godziny 15:00

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 17.04.2024

o godz. 13:00

07.06.2024

o godz. 13:00

 

Załączniki do pobrania w sekretariacie szkoły lub na www.szkolajablowo.pl:

 1. Załącznik nr 1S – Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie do klasy I szkoły

   podstawowej

 1. Załącznik nr 2S – Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy I szkoły podstawowej wraz z załącznikami (jeżeli dotyczą kandydata):
  • Oświadczenie nr 4 – o uczęszczaniu rodzeństwa do tutejszego oddziału przedszkolnego/ szkoły,
  • Oświadczenie nr 5 – o uczęszczaniu dziecka do oddziału przedszkolnego w danej szkole,
  • Oświadczenie nr 6 – o zamieszkaniu krewnych dziecka o obwodzie szkoły (babcia, dziadek) wspierający rodziców (prawnych opiekunów) w zapewnieniu mu należytej opieki,
  • Zaświadczenie – miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły.
 2. Załącznik nr 5 – Karta informacyjna
 3. Załącznik nr 6 – Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka
 4. Klauzula dla uczniów – rodziców/opiekunów prawnych

 

Załączniki do pobrania w sekretariacie szkoły lub na www.szkolajablowo.pl:

1_Oświadczenie_o_wielodzietności

2_Oświadczenie_o_miejscu_zamieszkania

3_Oświadczenie_-_rodzeństwo

4_Oświadczenie_-_Karta_Mieszkańca

5_Oświadczenie_o_samotnym_wychowywaniu

6_Potwierdzenie_woli_przyjęcia

7_karta potwierdzenia kontynuacji

8_wniosek o przyjęcie kandydata

Załącznik 1S zgłoszenie dziecka do rejonowej szkoły podstawowej

Załącznik 2S Wniosek  o przyjęcie do szkoły podstawowej kandydata spoza obwodu

oświadczenie nr 4 – uczęszczanie rodzeństwa

oświadczenie nr 5 – oświadczenie o uczęszczaniu do oddziału przedszkolnego

oświadczenie nr 6 – o zam. krewnych

Załącznik nr 5 – Karta informacyjna dla rodziców

Załącznik nr 6 – potwierdzenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego/szkoły podstawowej

KLAUZULA dla uczniów rodziców/opiekunów prawnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rekrutacja na rok szkolny 2023/ 2024

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECHWY W JABŁOWIE

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Zgodnie z:

 1. ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655107911161383170017302089 oraz z 2023 r. poz. 185) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek;
 2. UCHWAŁĄ NR XXXIII/399/2021 Rady Gminy w Starogardzie Gdańskim z dnia 24 czerwca 2021 roku       w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Starogard Gdański;
 3. Zarządzenie Nr OZS/18/2023Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Starogard Gdański na rok szkolny 2023/2024.

 

zmieniają się zasady rekrutacji do ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH.

 

REKRUTACJA 

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ (OP),

ZESPOŁU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (ZWP),

PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO (PP)

 

 1. Rekrutacja na dany rok szkolny odbywa się na podstawie wniosku o przyjęcie dziecka do grup przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jabłowie złożonego w placówce szkoły przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastarogardgdanski/

 1. Do oddziału przedszkolnego (OP) przyjmowane są dzieci odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne na podstawie wniosku.
 2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 3. Do oddziału Punktu Wychowania Przedszkolnego w Jabłowie (PWP), Zespołu Wychowania Przedszkolnego (ZWP) w Owidzu lub w Lipinkach Szlacheckich przyjmowane są dzieci na podstawie wniosku:
  • urodzone w roku 2018 – pięciolatki – rodzic składa deklarację lub wniosek,
  • urodzone w roku 2019 – czterolatki – rodzic składa deklarację lub wniosek,
  • urodzone w roku 2020, które na dzień 1 września 2023 roku mają trzy lata – rodzic składa deklarację lub wniosek.
 4. Podstawową zasadą jest przyjmowanie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Starogard Gd. na podstawie złożonego wniosku.
 5. W przypadku większej liczby dzieci, o których mowa w ust. 2, 4 i 5 (tj. zamieszkałych na terenie gminy) niż liczba wolnych miejsc, rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi powołana przez Dyrektora Szkoły Komisja Rekrutacyjna.
 6. Na I etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria wymienione w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe – tzw. kryteria ustawowe.
 7. Kryteria ustawowe mają jednakową wartość:
Lp. Kryterium ustawowe Wartość pkt.
1 Wielodzietność rodziny kandydata 100
2 Niepełnosprawność kandydata 100
3 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 100
4 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 100
5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 100
6 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 100
7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą 100

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu oddział przedszkolny dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się II etap postępowania rekrutacyjnego.
 2. Na II etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
 3. Kryteria określa UCHWAŁA  NR XXXIII/399/2021 Rady Gminy w Starogardzie Gdańskim z dnia 24 czerwca 2021 roku:
Lp. Kryteria społeczne (lokalne) Wartość pkt.
1 Dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej miejscowości: Barchnowy, Jabłowo, Janowo, Lipinki Szlacheckie, Owidz 10
2 Rodzice/prawni opiekunowie wskazują Gminę Starogard gdański jako miejsce odprowadzania podatków 9
3 Rodzice/prawni opiekunowie pozostają w stosunku pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej/uczą się w trybie dziennym/prowadzą działalność gospodarczą/mają gospodarstwo rolne 8
4 Rodzeństwo dziecka uczęszczające do tutejszego oddziału przedszkolnego / szkoły 7
5 Rodzice/prawni opiekunowie posiadają Kartę Mieszkańca Gminy Starogard Gdański 5
3 Dziecko objęte  nadzorem kuratora sądowego lub wsparciem asystenta rodziny 2

 

 1. Dzieci zamieszkałe poza terenem gminy mogą być przyjmowane do oddziału przedszkolnego, jeżeli po przeprowadzeniu I i II etapu postępowania rekrutacyjnego nadal są wolne miejsca – III etap postępowania rekrutacyjnego.
 2. Na III etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe i określone przez organ prowadzący.
 3. Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami Dyrektor Szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 4. Terminy postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego oraz składania dokumentów (Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OZS/18/2023 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 27 stycznia 2023 r.):
Lp. Rodzaj czynności/wymagane dokumenty Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego pisemnej Karty potwierdzenia kontynuacji edukacji przedszkolnej w następnym roku szkolnym Od 01.03.2023

do 10.03.2023

do godziny 15:00

2 Złożenie Wniosku o przyjęcie do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – zgodnie z UCHWAŁĄ  NR XXXIII/399/2021 Rady Gminy w Starogardzie Gdańskim z dnia 24 czerwca 2021 roku Od 13.03.2023

od godziny 9:00

do 24.03.2023

do godziny 15:00

 

Od 08.05.2023

od godziny 9:00

do 12.05.2023

do godziny 15:00

 

3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Od 27.03.2023

od godziny 9:00

do 31.03.2023

do godziny 15:00

Od 15.05.2023

od godziny 9:00

do 19.05.2023

do godziny 15:00

4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 03.04.2023

o godz. 12:00

22.05.2023

o godz. 12:00

5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia Od 03.04.2023

od godziny 12:00

do 12.04.2023

do godziny 15:00

Od 22.05.2023

od godziny 12:00

do 26.05.2023

do godziny 15:00

6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 13.04.2023

o godz. 13:00

30.05.2023

o godz. 13:00

 

Załączniki do pobrania w sekretariacie szkoły lub na www.szkolajablowo.pl:

 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

1_Oświadczenie_o_wielodzietności

2_Oświadczenie_o_miejscu_zamieszkania

3_Oświadczenie_-_rodzeństwo

4_Oświadczenie_-_Karta_Mieszkańca

5_Oświadczenie_o_samotnym_wychowywaniu

6_Potwierdzenie_woli_przyjęcia

7_karta potwierdzenia kontynuacji

8_wniosek o przyjęcie kandydata


 

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECHWY w Jabłowie

KLASA PIERWSZA

 

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655107911161383170017302089 oraz z 2023 r. poz. 185);
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek;
 3. UCHWAŁA NR XXXIII/301/2017 Rady Gminy w Starogardzie Gdańskim z dnia 23 marca 2017 roku   w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Starogard Gdański;
 4. Zarządzenie Nr OZS/18/2023Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Starogard Gdański na rok szkolny 2023/2024.

REKRUTACJA

DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 1. Obowiązek szkolny:
 • Obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci 7- letnie.
 • Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w 2023 r. kończy 6 lat, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 i posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły – tj. miejscowości Barchnowy, Jabłowo, Janowo, Lipinki Szlacheckie, Owidz na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów.
 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców, mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi powołana przez Dyrektora Szkoły Komisja Rekrutacyjna.
 3. Kryteria przyjęcia uczniów spoza obwodu – kryteria szkolne mają różną wartość:

 

Lp. Kryteria szkolne Wartość pkt.
1 W szkole obowiązek spełnia rodzeństwo dziecka 10
2 Miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły 5
3 Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole 10
4 W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (prawnych opiekunów) w zapewnieniu mu należytej opieki 3

 

 1. Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami Dyrektor Szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 2. Postępowanie uzupełniające powinno się zakończyć do dnia 05.06.2023 r.
 3. Terminy postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego oraz składania dokumentów (Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OZS/18/2023 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 27 stycznia 2023 r.):

 

Lp. Rodzaj czynności/wymagane dokumenty Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Zał. Nr 1S – Zgłoszenie  dziecka zamieszkałego w obwodzie do klasy I szkoły podstawowej.

Jeżeli dziecko odbywa roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne poza naszą placówką należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające wydane przez odpowiednią placówkę.

W przypadku dziecka, które nie jest objęte wychowaniem przedszkolnym wymagana jest pozytywna opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej;

LUB

Zał. Nr 2S – Wniosek o przyjęcie dziecka  spoza obwodu do klasy I szkoły podstawowej wraz

z załącznikami potwierdzającymi spełnienie kryteriów szkolnych– jeżeli dotyczą kandydata lub jego rodziny.

Oświadczenie Nr 4o uczęszczaniu rodzeństwa do tutejszego oddziału przedszkolnego/szkoły.

Oświadczenie Nr 5 – o uczęszczaniu dziecka do oddziału przedszkolnego w danej szkole.

Oświadczenie Nr 6 o zamieszkaniu krewnych dziecka o obwodzie szkoły (babcia, dziadek) wspierający rodziców (prawnych opiekunów)  w zapewnieniu mu należytej opieki. Zaświadczenie – jeśli miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły.

Od 01.03.2023

do 22.03.2023

do godziny 15:00

Od 08.05.2023

do 18.05.2023

do godziny 15:00

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, Od 23.03.2023

do 31.03.2023

Od 19.05.2023

do 25.05.2023

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  03.04.2023

o godz. 13:00

26.05.2023

o godz. 13:00

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia Od 04.04.2023

do 14.04.2023

do godziny 15:00

Od 29.05.2023

do 02.06.2023

do godziny 15:00

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 17.04.2023

o godz. 13:00

05.06.2023

o godz. 13:00

 

Załączniki do pobrania w sekretariacie szkoły lub na www.szkolajablowo.pl:

 1. Załącznik nr 1S – Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie do klasy I szkoły podstawowej
 2. Załącznik nr 2S – Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy I szkoły podstawowej wraz z załącznikami (jeżeli dotyczą kandydata):
  • Oświadczenie nr 4 – o uczęszczaniu rodzeństwa do tutejszego oddziału przedszkolnego/ szkoły,
  • Oświadczenie nr 5 – o uczęszczaniu dziecka do oddziału przedszkolnego w danej szkole,
  • Oświadczenie nr 6 – o zamieszkaniu krewnych dziecka o obwodzie szkoły (babcia, dziadek) wspierający rodziców (prawnych opiekunów) w zapewnieniu mu należytej opieki,
  • Zaświadczenie – miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły.
 3. Załącznik nr 5 – Karta informacyjna
 4. Załącznik nr 6 – Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka
 5. Klauzula dla uczniów – rodziców/opiekunów prawnych

 

 

Załącznik 1S zgłoszenie dziecka do rejonowej szkoły podstawowej

Załącznik 2S Wniosek  o przyjęcie do szkoły podstawowej kandydata spoza obwodu

oświadczenie nr 4 – uczęszczanie rodzeństwa

oświadczenie nr 5 – oświadczenie o uczęszczaniu do oddziału przedszkolnego

oświadczenie nr 6 – o zam. krewnych

Załącznik nr 5 – Karta informacyjna dla rodziców

Załącznik nr 6 – potwierdzenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego/szkoły podstawowej

KLAUZULA dla uczniów rodziców/opiekunów prawnych

 

 

 


 

https://ugstarogard.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/217701/rekrutacja_do_szkol_i_przedszkoli_w_roku_szkolnym_20232024__term

 


 LINK  do elektronicznej rekrutacji:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2022/ 2023

Rekrutacja do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Starogard Gdański.

Informujemy, że rekrutacja do wszystkich grup przedszkolnych odbywa się elektronicznie.
Zainteresowani Rodzice na stronie rekrutacji
wypełniają obowiązujące pola oraz składają dokumenty w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym, wskazanym terminie przez Wójta Gminy Starogard Gdański w

Zarządzenia Nr OZS/24.2022 Wójta Gminy Starogard Gd. z dnia 28.01.2022 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2022/2023.

zarządzenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2021/ 2022

 


 

Lista dzieci przyjętych do Oddziałów Przedszkolnych i Punktów Przedszkolnych w Jabłowie oraz Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Owidzu i Lipinkach Szlacheckich.
( 30 czerwca 2021 r. )

 listy przyjętych dzieci