REKRUTACJA Zapraszamy do Jabłowa:-)

Rekrutacja na rok szkolny 2021/ 2022

zarządzenie rekrutacja 2021-2022

  zarządzenie rekrutacja 2021-2022


NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Deklaracja-kontynuacja PP

Deklaracja-kontynuacja ZWP

KLAUZULA dla uczniów – rodziców

oświadczenie nr 1 – oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

oświadczenie nr 2 – oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

oświadczenie nr 3 – oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły

oświadczenie nr 4 – uczęszczanie rodzeństwa

oświadczenie nr 5 – oświadczenie o uczęszczaniu do oddziału przedszkolnego

oświadczenie nr 6 – o zamieszkaniu krewnych

oświadczenie nr 7 – wczesne wspomaganie

Wniosek o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie do Punktu Przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej kandydata spoza obwodu

Wniosek o przyjęcie do ZWP w Lipinkach i Owidzu

Załącznik Nr 5 Oświadczenia dodatkowe rodziców dziecka

Zał. nr 6 – potwierdzenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego – szkoły podstawowej

Zgłoszenie dziecka do rejonowej szkoły podstawowej

 


do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/ 2021

Rekrutacja na rok szkolny 2020-2021 – TERMINY

 


 

 

 


   

   WAŻNE!!!       Rekrutacja_Komunikat

 


http://www.kuratorium.gda.pl/komunikat-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly/

WERSJA PDF

Rekrutacja 2020 2021 – dzieci w wieku przedszkolnym

Rekrutacja 2020 2021 – klasa pierwsza

Zgłoszenie dziecka do rejonowej szkoły podstawowej

Zał. nr 6 – potwierdzenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego-szkoły podstawowej

Wniosek o przyjęcie do Punktu Przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie do Oddziału przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej kandydata spoza obwodu

Wniosek o przyjęcie do ZWP w Lipinkach i Owidzu

Deklaracja-kontynuacja PP

Deklaracja-kontynuacja ZWP

KLAUZULA dla uczniów – rodziców

oświadczenie nr 1 – oświadczenie o_wielodzietności rodziny kandydata

oświadczenie nr 2 – oświadczenie o samotnym_wychowywaniu dziecka

oświadczenie nr 3 – oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły

oświadczenie nr 4 – uczęszczanie rodzeństwa

oświadczenie nr 5 – oświadczenie o uczęszczaniu do oddziału przedszkolnego

oświadczenie nr 6 – o zam. krewnych

oświadczenie nr 7 – wczesne wspomaganie


WERSJA WORD

Zgłoszenie dziecka do rejonowej szkoły podstawowej

Zał. nr 6 – potwierdzenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego-szkoły podstawowej

Wniosek o przyjęcie do Punktu Przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie do Oddziału przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej kandydata spoza obwodu

Wniosek o przyjęcie do ZWP w Lipinkach i Owidzu

Deklaracja-kontynuacja PP

Deklaracja-kontynuacja ZWP

KLAUZULA dla uczniów – rodziców

oświadczenie nr 1 – oświadczenie o_wielodzietności rodziny kandydata

oświadczenie nr 2 – oświadczenie o samotnym_wychowywaniu dziecka

oświadczenie nr 3 – oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły

oświadczenie nr 4 – uczęszczanie rodzeństwa

oświadczenie nr 5 – oświadczenie o uczęszczaniu do oddziału przedszkolnego

oświadczenie nr 6 – o zam. krewnych

oświadczenie nr 7 – wczesne wspomaganie


REKRUTACJA do szkół PONADPODSTAWOWYCH – tegoroczni absolwenci naszej szkoły:

http://www.kuratorium.gda.pl/rekrutacja-20202021-zarzadzenie-nr-32020-pomorskiego-kuratora-oswiaty/


Zarządzenie Nr OZS/7/2020
Wójta Gminy Starogard Gdański

z dnia 20  stycznia 2020 r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym a także terminy składania dokumentów do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Starogard Gdański w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248) zarządza się, co następuje:

§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym  na rok szkolny 2020/2021 terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów:

a) do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.  oraz innych form wychowania przedszkolnego określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

b) do klas pierwszych szkół podstawowych – określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenie powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Starogard Gdański.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OZS/7/2020
Wójta Gminy Starogard Gdański
z dnia  20 stycznia 2020 r.


TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLI I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego pisemnej deklaracji  o kontynuacji edukacji przedszkolnej w następnym roku szkolnym

Od 03.02.2020

do 28.02.2020

do godziny 15:00

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 02.03.2020

do 31.03.2020

do godziny 15:00

Od 25.05.2020

do 05.06.2020

do godziny 15:00

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

Od 01.04.2020

do 07.04.2020

Od 08.06.2020

do 09.06.2020

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 08.04.2020

11.06.2020

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Od 09.04.2020

do 24.04.2020

do godziny 15:00

Od 15.06.2020

do 19.06.2020

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28.04.2020

do godziny 14:00

22.06.2020

do godziny 15:00

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OZS/7/2020
Wójta Gminy Starogard Gdański
z dnia 20 stycznia 2020 r.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 02.03.2020

do 31.03.2020

do godziny 15:00

Od 25.05.2020

do 05.06.2020

do godziny 15:00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

Od 01.04.2020

do 07.04.2020

Od 08.06.2020

do 09.06.2020

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 08.04.2020

11.06.2020

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Od 09.04.2020

do 24.04.2020

do godziny 15:00

Od 15.06.2020

do 19.06.2020

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28.04.2020

do godziny 14:00

22.06.2020

do godziny 15:00

uchwala_nr_300_o_kryteriach_do_przedszkola

uchwala_nr_301_o_kryteriach_do_szkół

 


INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI

Informujemy, że termin podania do publicznej wiadomości dzieci przyjętych do klasy pierwszej oraz oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych został wydłużony do dnia 10 maja 2019 roku.

Zarządzenie Nr OZS 37


Szanowni Państwo,

Rodzice i Opiekunowie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych/ oddziałów gimnazjalnych
województwa pomorskiego

We wrześniu 2019 roku w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych rozpoczną naukę dzieci po trzyletnim gimnazjum i po ośmioklasowej szkole podstawowej.

Państwa dzieci mogą wybrać szkołę spośród następujących typów szkół:

 1. licea ogólnokształcące,
 2. technika,
 3. branżowe szkoły I stopnia.

Dwa pierwsze typy szkół, tj. liceum ogólnokształcące oraz technikum, kończą się egzaminem maturalnym. Ponadto nauka w technikum i szkole branżowej daje możliwość Państwa dzieciom uzyskania zawodu. Ukończenie szkoły branżowej nie zamyka drogi uczniowi do zdania egzaminu maturalnego – absolwenci branżowej szkoły I stopnia mogą kontynuować naukę
w dwuletniej branżowej szkole II stopnia, która umożliwi uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, ale też przystąpienie do matury i otrzymanie świadectwa dojrzałości.

Dzięki dobrej współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego (organów prowadzących szkoły) z Dyrektorami i Nauczycielami pomorskich szkół została przygotowana szeroka oferta edukacyjna dla absolwentów gimnazjów/oddziałów gimnazjalnych i szkół podstawowych. Liczba oddziałów (klas) na rok szkolny 2019/2020 jest 2,5 razy większa niż w ubiegłym roku szkolnym. Jestem przekonana, że tak odpowiedzialne działania w obszarze organizacji pracy szkół zapewniają obiektywne i jednakowe zasady przyjęcia Państwa dzieci do pomorskich szkół/ placówek. Tegoroczne warunki rekrutacyjne są porównywalne z tymi, które obowiązywały w poprzednim roku szkolnym.

Wybór szkoły to bardzo ważna decyzja – dotyczy bowiem miejsca, w którym uczeń powinien czuć się dobrze/komfortowo, miejsca, w którym będzie mógł rozwijać swoje zainteresowania
i pogłębiać wiedzę teoretyczną i praktyczną, miejsca, w którym będzie czuł się doceniany.

Poniżej przedstawiam podstawowe założenia rekrutacyjne:

 • Rekrutacja będzie prowadzona oddzielnie dla absolwentów szkół podstawowych
  i gimnazjum/oddziałów gimnazjalnych.
 • Kryteria rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum są takie same.
 • W każdej szkole będą pracowały dwie odrębne komisje rekrutacyjne: jedna będzie rekrutowała uczniów po szkole gimnazjalnej, a druga uczniów po szkole podstawowej.
 • Uczniowie po szkole podstawowej i po szkole gimnazjalnej będą uczyli się w osobnych klasach i będą realizowali inne podstawy programowe.
 • Uczniowie po 8 letniej szkole podstawowej będą kontynuowali naukę w 4 letnim liceum lub 5 letnim technikum lub 3 letniej szkole branżowej, natomiast uczniowie po ukończeniu nauki w gimnazjum/ oddziałach gimnazjalnych będą kontynuowali naukę w 3 letnim liceum lub 4 letnim technikum lub  3 letniej szkole branżowej.Z wyrazami szacunkudr Monika KończykPomorski Kurator Oświaty

UWAGA – RODZICE UCZNIÓW KLASY ÓSMEJ i III GIMNAZJUM

Linki do materiałów, które dotyczą rekrutacji dla naszych absolwentów na rok szkolny 2019/2020:


Powiat Starogardzki:

 


Rekrutacja do szkół i przedszkoli na 2019 rok terminy i kryteria Gmina Starogard Gdański


Dokumenty do pobrania i uzupełnienia

Deklaracja-kontynuacja PP

Deklaracja-kontynuacja ZWP

KLAUZULA dla uczniów – rodziców

oświadczenie nr 1 – oświadczenie o_wielodzietności rodziny kandydata

oświadczenie nr 2 – oświadczenie o samotnym_wychowywaniu dziecka

oświadczenie nr 3 – oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły

oświadczenie nr 4 – uczęszczanie rodzeństwa

oświadczenie nr 5 – oświadczenie o uczęszczaniu do oddziału przedszkolnego

oświadczenie nr 6 – o zamieszkaniu krewnych

oświadczenie nr 7 – wczesne wspomaganie

Terminy do klasy I postępowanie rekrutacyjne 2019

Terminy do przedszkoli postępowanie rekrutacyjne 2019

Wniosek o przyjęcie do Oddziału przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie do Punktu Przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej kandydata spoza obwodu

Wniosek o przyjęcie do ZWP w Lipinkach i Owidzu

Zał. nr 6 – potwierdzenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego-szkoły podstawowej

Zarządzenie Wójta rekrutacja 2019

Zgłoszenie dziecka do rejonowej szkoły podstawowej


 

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Szczegółowe informacje dla rodziców kandydatów do oddziałów wychowania przedszkolnego i klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jabłowie zawierają dokumenty:

 1. Wychowanie przedszkolne – terminy i dokumenty rekrutacyjne 2018
 2. Klasa I – terminy i dokumenty rekrutacyjne 2018
 3. Zarządzenie Nr OZS/7/2018 Wójta Gminy Starogard Gdański

 

Niezbędne dokumenty (wnioski, załączniki i oświadczenia) dostępne są na stronie naszej szkoły oraz w sekretariacie szkoły w dni powszednie w godzinach 9.30-15.30.

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie szkoły w wymaganych terminach.

Zapraszamy

dnia 5 marca 2018 roku na godz. 17.00

na Dzień Otwarty Szkoły – pokażemy szkołę,

odpowiemy na wszystkie pytania Rodziców i Dzieci.

Do zobaczenia w Jabłowie

 

UWAGA – RODZICE UCZNIÓW KL. III GIMNAZJUM

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 7/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty określającym terminy rekrutacyjne do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych i klas pierwszych szkół ponadpodstawowych – trzyletnich branżowych szkół I stopnia.

http://www.kuratorium.gda.pl/rekrutacja-20182019-zarzadzenie-nr-72018-pomorskiego-kuratora-oswiaty/


                  PREZENTACJA MULTIMEDIALNA REKRUTACJA_2018


Wychowanie przedszkolne – terminy rekrutacyjne 2018

Zał. nr 2P PP – Deklaracja-kontynuacja PP

Zał. nr 2P ZWP – Deklaracja-kontynuacja ZWP

Zał. nr 3P OP – Wniosek o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego

Zał. nr 4P PP – Wniosek o przyjęcie do Punktu Przedszkolnego

Zał. nr 4P ZWP – Wniosek o przyjęcie do Zespołu Wychowania Przedszkolnego

Klasa I – terminy rekrutacyjne 2018

Zał. nr 1S – Wniosek o przyjęcie do rejonowej szkoły

Zał. nr 2S – Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej kandydata spoza obwodu

Zał. Nr 5 – oświadczenia dodatkowe rodziców

Zał. nr 6 – potwierdzenie woli przyjęcia

oświadczenie nr 1

oświadczenie nr 2

oświadczenie nr 3

oświadczenie nr 4

oświadczenie nr 5

oświadczenie nr 6

oświadczenie nr 7

oświadczenie nr 8

ZARZĄDZENIE NR OZS 7 2018 – rekrutacja 2018