Dla rodziców

List Ministra Edukacji i Nauki w sprawie podjęcia pilnych działań dotyczących weryfikacji zastosowanych rozwiązań organizacyjno-sanitarnych w szkołach.


W roku szkolnym 2021/2022 w naszej szkole realizowane są zajęcia wychowania do życia w rodzinie zgodne z programem nauczania „Wędrując ku dorosłości – wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej”,  Wydawnictwo RUBICON,  Teresa Król.

Dla poszczególnych klas programy dostępne są w poniższych linkach.

Po zapoznaniu się z treścią tych zajęć w przypadku wniesienia uwag proszę o kontakt ze mną.

Małgorzata Siemieńska
03.09.2021


Jak chronić dziecko przed zagrożeniami cyfrowego świata?

Broszura_Dzieci w wirtualnej sieci_2021


 

 

Komunikat – dni wolne   26-03-2021


Komunikat – dni wolne   30-09-2020


Program dla szkół – Informacja dla rodziców


 Program Wychowawczo-Profilaktyczny PSP w Jabłowie na rok szkolny 2020-2021

 Uchwała Rady Rodziców


Porady, konsultacje, rozmowy

Czas, w jakim aktualnie się znaleźliśmy, jest czasem bardzo trudnym dla nas wszystkich. To ogromny stres dla uczniów, ale nie mniejszy także dla rodziców i nauczycieli. Od tego, jak będzie przebiegała dalsza  edukacja, dzisiaj w niełatwej dla nas wszystkich rzeczywistości zagrożenia koronawirusem, zależy bardzo dużo.

To właśnie teraz jest dla nas wszystkich ten czas, czas próby i egzamin z dojrzałości i odpowiedzialności oraz troski o naszych najbliższych. To czas mierzenia się również z innymi problemami, nie tylko nową formą nauki. Dlatego też tak bardzo ważne jest dla nas bezpieczeństwo naszych uczniów – ich zdrowie i samopoczucie nie tylko fizyczne, ale i psychiczne.

W związku z tym chciałybyśmy jak dotychczas być w kontakcie i służyć pomocą wszystkim tym, którzy potrzebują opieki i wsparcia z naszej strony. Choć na odległość, to wciąż jesteśmy tu dla Was, postaramy się razem, wspólnie przejść przez ten niełatwy dla nas wszystkich okres. Bardzo proszę kontaktujcie się z nami przez e-dziennik (w razie jakichkolwiek trudności i wątpliwości, ale także, gdy tak po prostu będzie chcieli z nami porozmawiać), a  my będziemy do Was odpisywać, oddzwaniać, umawiać się na rozmowy. Pozdrawiamy Was wszystkich bardzo bardzo serdecznie i życzymy Wam wszystkim zdrowia i siły, bo to teraz najważniejsze.

Panie Pedagog i Psycholog


Informacja dla osób powracających z północnych Włoch

http://www.kuratorium.gda.pl/informacja-gis-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/

 


W roku szkolnym 2019/2020 dostawcą obiadów dla uczniów jest „Karczma na Podgrodziu” Grodzisko Owidz

Jadłospis listopad


           Drodzy Rodzice!

Działając na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) oraz ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681) informuję, że w roku szkolnym 2019/2020 dodatkowymi dniami wolnymi od obowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych będą dni:

 1. 14 października 2019 r. – DEN
 2. 2-3 stycznia 2020 r.
 3. 8 kwietnia 2020 r. – rekolekcje
 4. 21, 22, 23 kwietnia 2020 r. – egzamin ósmoklasisty
 5. 24 kwietnia 2020 r.
 6. 12 czerwca 2020 r.

Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem powyższe dodatkowe dni wolne od obowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych zostały uzgodnione z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim oraz z Księdzem Proboszczem termin rekolekcji wielkopostnych.

Plan zajęć opiekuńczo-wychowawczych zorganizowanych w powyższych dniach zostanie przedstawiony w późniejszym terminie po ustaleniu Państwa potrzeb w tym zakresie, o czym powiadomią wychowawcy.

Małgorzata Siemieńska
                                                                                                                               Jabłowo, 30.09.2019 r.

Możemy przygotować dzieci do egzaminów lub do życia.

WYMOGI WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA A SZKOLNA EDUKACJA.

Dynamiczne przemiany cywilizacyjne, jakich jesteśmy świadkami, stawiają przed systemem kształcenia nowe wymagania. Szybko zmieniają się potrzeby pracodawców oraz ich oczekiwania wobec pracowników i absolwentów różnych typów szkół.

Wcześniej tempo zmian nie było tak ogromne, a system szkolnictwa mógł się jakoś do nich dopasować. Jednak w XXI w. przestaje to być możliwe. Szkoła nie jest w stanie wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności, które wystarczą im na kilkadziesiąt lat dorosłego życia. Nie wiemy bowiem, jakie nowe zawody przyjdzie im kiedyś wykonywać, w jakim kierunku zmieniał się będzie rynek pracy, jakich umiejętności będą wymagać od nich przyszli pracodawcy, jakimi narzędziami będą się posługiwać w swojej pracy itp.

 

„Każdy obywatel będzie potrzebował szerokiego wachlarza kompetencji kluczowych, by łatwo przystosować się do szybko zmieniającego się świata, w którym zachodzą rozliczne wzajemne powiązania.”

 

Stąd też wynikają kierunki współczesnej edukacji:

 • Uczyć się, aby wiedzieć.
 • Uczyć się, aby działać.
 • Uczyć się, aby żyć wspólnie.
 • Uczyć się, aby być.

 

Intensywność zmian niejako wymusza umiejętność zaadaptowania się do zmieniających warunków. Doskonałym sposobem dokonania tego jest stałe podnoszenie kompetencji kluczowych.

Kompetencje kluczowe to składowe wiedzy, umiejętności i określonych postaw.

 

Wyróżnia się osiem podstawowych kompetencji kluczowych.

Tymi kompetencjami są:

 1. w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; /kompetencje w zakresie czytania i pisania/
 2. w zakresie dwujęzyczności; /kompetencje językowe/
 3. matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;
 4. cyfrowe;
 5. osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;
 6. obywatelskie;
 7. w zakresie przedsiębiorczości;
 8. w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat kompetencji kluczowych.

https://www.ore.edu.pl/?s=kompetencje+kluczowe&res_type=zasoby

 

oraz z artykułem na temat kompetencji kluczowych: „Kompetencje kluczowe przygotowanie do życia”

https://spprzystajn.pl/wp-content/uploads/2018/10/T416_Kompetencje-kluczowe_przygotowanie-do-zycia.pdf


Szanowni Państwo,

Drodzy Rodzice Naszych Uczniów,

 

rok szkolny 2019/2020 rozpoczął sie miesiąc temu, a za nami ogrom pracy i kilka projektów.

Wrzesień minął nam pod hasłem 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej, ale i ekologii, języków obcych …

Braliśmy udział:

 • w Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Wejherowie pt. „Polityka okupacyjna narodowosocjalistycznych Niemiec. Pomorze jesienią 1939 roku i zbrodnia pomorska”,
 • w uroczystościach rocznicowych wybuchu II wojny światowej i odsłony pomnika
  w Lesie Szpęgawskim,
 • w warsztatach anglojęzycznych z młodzieżą z Rumuni, Turcji i Hiszpanii oraz kolegami z I LO i PSP nr 1 pod hasłem „Nigdy więcej wojny”,
 • w zorganizowanym przez nas rajdzie rowerowym do Lasu Szpęgawskiego – miejsca tragicznej śmierci Polaków.

Uczestniczyliśmy również w Ogólnopolskiej Akcji Społecznej „Narodowe Czytanie”, obchodziliśmy Europejski Dzień Języków Obcych i uczestniczyliśmy w Międzynarodowej Akcji Sprzątania Świata.

Z Pomorskiego Kuratorium Oświaty otrzymaliśmy informację, że po dwóch latach działań prozdrowotnych zostaliśmy przyjęci do Pomorskiej Sieci Przedszkoli, Szkół i Placówek Promujących Zdrowie.

Było też coś dla ducha. Chętni uczniowie wzięli udział w akcji „Polska pod krzyżem”. Odwiedził nas też zacny gość Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Ryszard Kasyna. Wizyta przebiegała w bardzo przyjaznej atmosferze.

 

Uczniowie zdobyli pierwsze oceny, uwagi, sukcesy… Reprezentowali szkołę w pierwszych zawodach sportowych.

Przedszkolacy aktywni i ciekawi świata chętnie biorą udział w zajęciach od pierwszego dnia. Zawsze jesteśmy dumni z Państwa dzieci.

 

Wszystkie te działania są wynikiem współpracy Szkoły, Samorządu Uczniowskiego i Rodziców. Bez tego „tria” nie byłoby to możliwe. Cieszę się, że możemy na sobie wzajemnie polegać. Dziękuję za to Nauczycielom, Rodzicom i Uczniom.

 

Za nami również pierwsze spotkania z Państwem, te ogólne i indywidualne. Opracowaliśmy Program Wychowawczo-Profilaktyczny, Program Realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, omówiliśmy potrzeby edukacyjne uczniów, zorganizowaliśmy dla nich pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Opracowaliśmy też kalendarz roku szkolnego, a w nim działania i dodatkowe dni wolne od obowiązkowych zajęć. Nie uwzględnia on konkretnych działań promujących zdrowie i aktywność rekreacyjną/fizyczną/sportową, bo to jest nasza codzienność.

 

L.p. Wydarzenie / zadane Osoby odpowiedzialne, organizatorzy Termin realizacji
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego; bezpieczeństwo w ruchu drogowym; Ślubowanie Pierwszoklasistów i Przedszkolaków Dyrektor, SU, K.Kałamajska,

Rada Rodziców

2.09.2019
2. Zaj. integracyjne, prawo szkolne, prawa i obow. ucznia Wychowawcy wrzesień 2019
3. Narodowe Czytanie J. Banach- Załęska, n-le poloniści 06.09.2019
4. Zebrania z rodzicami, wybór Oddziałowych RR
i powiadomienie o wymaganiach, ocenianiu
i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana. Ukonstytuowanie się Rady Rodziców.
Dyrektor, wychowawcy,

Rada Rodziców

09.09.2019
5. Szkoła Promująca Zdrowie G. Kawska, A. Brzoza, wychowawcy, Rodzice cały rok
6. Sprawdziany na „wejściu” – diagnoza Nauczyciele przedmiotów wrzesień 2019
7. Dzień bez samochodu Krzysztof Tomczyk, M. Rogowska 20.09.2019
8. Sprzątanie Świata M. Rogowska, wychowawcy 23.09.2019
9. Dzień Języków Obcych Nauczyciele języków obcych 26.09.2019
10. Obchody 80 rocznicy zbrodni w Lesie Szpęgawskim SU, K.Kałamajska, Dyrektor,

Rada Rodziców

29.09.2019
11. Wizyta Biskupa Diecezji Pelplińskiej Dyrektor, katecheci, wychowawcy,

Rada Rodziców

30.09.2019
12. Ewakuacja z powiadomieniem służb Dyrektor, koordynator ds. bezp. październik 2019
13. Bieg Kociewski Nauczyciele wych. fiz. październik 2019
14. Zbiórka Karmy – Dzień Zwierząt D. Buczyńska październik 2019
15. Nasze obchody Dnia Edukacji Narodowej SU 11.10.2019
16. Dzienia Edukacji Narodowej – DZIEŃ WOLNY

OD OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ

Rada Pedagogiczna 14.10.2019
17. Dzień Papieski M. Wygocka 22.10.2019
18. Święto Odzyskania Niepodległości SU, Ka. Tomczyk 08.11.2019
19. Egzaminy próbne Nauczyciele uczący klasę ósmą: j. pol., matematyki, j. ang., wychowawca XI-XII 2019

luty 2020

20. Szkolne Śpiewanie Kolęd M. Wygocka, E.Mazurowska,

Rada Rodziców

20.12.2019
21. Świąteczna przerwa zimowa 23-30.12.2019
22. DNI WOLNE OD OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ Rada Pedagogiczna 2-3.01.2020
23. Ostateczny termin wystawiania ocen za I półrocze roku szk. 2019/2020 Nauczyciele, wychowawcy 10.01.2020
24. Ferie Zimowe 13.–24.01.2020
25. Bal Karnawałowy Nauczyciele grup przedszkolnych i klas I-III styczeń/luty 2020
26. Rada klasyfikacyjna Dyrektor, wychowawcy 31.01.2020
27. Rada podsumowująca pracę w I półroczu roku szkolnego 2019/2020 Dyrektor 03.02.2020
28. Dzień Otwarty Szkoły Dyrektor, SU, nauczyciele 2.03.2020
29. Bieg Szpęgawski Nauczyciele wych. fiz., Rada Rodziców kwiecień 2020
30. Rekolekcje Wielkopostne Ks. Proboszcz, Katecheci kwiecień  2020
31. Wiosenna Przerwa Świąteczna 09.– 14.04.2020
32. Egzamin ósmoklasisty

DNI WOLNE OD OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ

Dyrektor, wychowawca 21-23.04.2020
33. DZIEŃ WOLNY OD OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ Rada Pedagogiczna 24.04.2019
34. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich J. Banach- Załęska, M.Siemieńska kwiecień 2020
35. Gminny Turniej BRD Dyrektor, Krzysztof Tomczyk,

Rada Rodziców

maj 2020
36. Dzień Ziemi – konkurs ekologiczny D. Buczyńska, Dyrektor kwiecień/maj 2020
37. Święta Majowe Ka. Tomczyk, SU 30.04.2020
38. Dzień Biblioteki J. Banach- Załęska, M.Siemieńska maj 2020
39. Sportowy Dzień Dziecka Nauczyciele wych.fiz., wychowawcy 01.06.2020
40. Dzień Pierwszej Pomocy Krzysztof Tomczyk, Rada Rodziców czerwiec 2020
41. DZIEŃ WOLNY OD OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ Rada Pedagogiczna 12.06.2019
42. Wycieczki klasowe/szkolne Wychowawcy 18-20.06.2020
43. Uroczyste zakończenie szkoły przez kl. VIII SU, M. Rogowska, Rada Rodziców 23.06.2020
44. Uroczystość zakończenia roku szkolnego SU, Dyrektor, wychowawcy, Rada Rodziców 26.06.2020

 

Dzieci mają możliwość leczenia stomatologicznego. Organ prowadzący szkołę umożliwia leczenie w Klinice Stomatologicznej doktora M. Goczewskiego w Pruszczu Gdańskim – kontynuacja współpracy z roku szkolnego 2018/2019.

Zaplanowaliśmy również nasze spotkania:

Spotkania z Rodzicami*

17.00 – „0”-IV

17.30 – V-VIII

Dyżury nauczycieli

14.30-16.00

9 września 7 października
2 grudnia 4 listopada
3 luty 7 stycznia
2 marca – rodzice z VIII klasy 2 marzec
4 maja 1 czerwca

*możliwe dodatkowe terminy zgodnie z potrzebami wychowawcy/rodziców

 

Miejsce spotkań:

 

Klasa Wychowawca Sala
„0”1 K.Janca 4
„0”2 L.Witucka 116
1a L.Mania 2
1b A.Walentowska 1
2 K.Karbowska 114
3 J.Mykowska 108
4 W.Żygowska 105
5a K.Pruszak 106
5b K.Kałmajska 203
6 Ka.Tomczyk 112
7a J.Banach-Załęska 107
7b K.Tomczyk 115
8 M.Rogowska 111

 

Zachęcam Państwa również do systematycznego śledzenie postępów w nauce dzieci oraz do kontaktu z nauczycielami za pośrednictwem e-dziennika.

 

Życzę nam wszystkim, aby wyzwania roku szkolnego 2019/2020 były możliwością lepszego poznania i zrozumienia świata z zachowaniem tolerancji i szacunku do drugiego człowieka.

 

Małgorzata Siemieńska


Informacja dla Rodziców przekazana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
w Starogardzie Gdańskim

więcej informacji pod podanym adresem poniżej:

http://wsse-poznan.pl/menu-strony/oddzialy/oddzial-higieny-dzieci-i-mlodziezy/problematyka-wszawicy


informacja dla rodzica 3 kwietnia 2019


Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek
oświatowych w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do
Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest
zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

W związku z powyższym, kierujemy do Państwa Dyrektorów oraz
Rodziców i Opiekunów dwa osobne listy.

2018.11.08_list_MEN_GIS_dyrektorzy_szkół

2018.11.08_list_MEN_GIS_rodzicehttp://programdlaszkol.org/


W przypadku innych wydarzeń czy też zmian niektórych poniższych terminów i godzin
powiadomimy Państwa w odpowiednim czasie.

WRZESIEŃ 2018

Spotkanie wychowawców z rodzicami odbędzie się 17 września 2018 r.


ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

Życzymy Świąt pachnących choinką,

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze

oraz … niespodziewanych prezentów,

Świąt dających radość i wytchnienie.


Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2017 – 01.01.2018


NOWY ROK!!!

Życzymy zdrowia, śmiałych marzeń, radości, życzliwości,
otwartych serc na potrzeby Innych.


STYCZEŃ 2018

5 – wystawiamy wszystkie oceny proponowane

8 – wywiadówka

13 – zabawa karnawałowa organizowana przez Radę Rodziców

19 – klasyfikacyjne posiedzenie RP

21 – Rodzinne Śpiewanie Kolęd


Ferie zimowe

29.01.2018 – 11.02.2018


LUTY 2018

12 – godz. 16.30 – zebranie ogólne Rodziców, spotkania z wychowawcami


Ogłoszenia
Ogłoszenia


Informacja dla Rodziców przekazana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
w Starogardzie Gdańskim

więcej informacji pod podanym adresem poniżej:

http://wsse-poznan.pl/menu-strony/oddzialy/oddzial-higieny-dzieci-i-mlodziezy/problematyka-wszawicy